Projektas jaunimui „ATRASK SAVE“ !

Lietuvos darbo birža 2016 metų pradžioje pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Atrask save“, kurio metu bus įgyvendinamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ bei užtikrinančios pirminės intervencijos paslaugų teikimą tiek neaktyviam, tiek registruotam teritorinėse darbo biržose  jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

Projekto partneriai –  10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 57 su jaunimu dirbančios organizacijos.

Projekto tikslinė grupė – 15-29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose.

Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais teiks ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.

12189871_542027225955200_9204162299562756959_nJAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS

„ATRASK SAVE“

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA (JGI) – KAS TAI?

Tai programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą.

KODĖL SVARBU KOVOTI SU JAUNIMO NEDARBU?

Aukštas nedarbo lygis yra vienas didžiausių iššūkių šalies ekonomikai. Niekur nedirbantis, nesimokantis, nedalyvaujantis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, neatliekantis praktikos jaunimas brangiai kainuoja ne tik dėl augančio poreikio socialinėms išmokoms bei pašalpoms, bet ir dėl neišnaudojamo darbo jėgos potencialo.

KO SIEKIAMA PROJEKTU „ATRASK SAVE“ ?

Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.

Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio ir Šalčininkų savivaldybėse šio projekto savanorystės veiklas koordinuoja VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centras.

SAVANORIŲ CENTRO KONTAKTAI:

VšĮ „Tėviškės namai“, Daugų g. 5A, Alytus  LT62169

Aira Jasionytė

JGI mentorius

Tel. 8 602 23561

El.p.: aira@dzukijossavanoriai.lt

 

Rasa Daugininkaitė

JGI mentorius

Tel. 8 602 29760

El.p.: rasa.daugininkaite@dzukijossavanoriai.lt